Kraftmat.no

kjøpsvilkår

Din opplevelse av vår butikk og nettsted er avgjørende for om vi lykkes eller ikke. På denne siden finner du viktig informasjon for deg som kunde.

Kontroll over dine opplysninger

Kraftmat.no ønsker å gi alle sine kunder den beste servicen. For å sikre våre kunder tilfredshet har vi utarbeidet disse kjøpsvilkårene.

Generelt

Kraftmat.no tilbyr tjenestene:

 • Veileding (coaching): Jobber sammen med en eller flere veiledere over nettet.
 • Nettkurs/medlemskap: Tilgang til nettkurs eller medlemskaps-sider som holdes bak passord.
 • E-bøker: Nedlastbare presentasjoner, PDFer eller andre dokumenttyper.

Våre kjøpsvilkår er kun tilgjengelige på norsk.

Partnere

 • Selger er: Kevin Bolstad/kraftmat.no
 • Adresse: Bjørkhaugen 6, 5650 Tysse
 • e-post: kevin_bolstad@kraftmat.no
 • Nummer: 93839666
 • Orgnr: 923440240 

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Bestilling, betaling og priser

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når vi mottar din bestilling vil det automatisk sendes en ordrebekreftelse til deg på e-post. 

Din ordre er bindende når ordren er registrert i vårt system. Ønsker du å annullere ordren må du kontakte oss umiddelbart etter bestilling. Hvis ordren blir sendt kan du benytte deg av angreretten.

Du vil motta en e-post med oversikt over din ordre. Det er viktig at du leser gjennom ordren slik at du ser at den er i overensstemmelse med din bestilling.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen (fysisk eller digital).

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Kraftmat selger ingen fysisk varer som skal leveres, vi refererer dog til andre nettsteder med fysiske varer. I dette tilfellet er det butikken du handler hos som har det fulle ansvaret.

Abonnement

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjelden alternativer og priser finner du på butikk-siden. Nye priser og produktendringer kunngjøres på nettsiden og via epost om du allerede er abonnerende kunde. Dette skjer senest 14 dager før nye priser iverksettelse. Nye priser gjøres gjeldende fra neste terminforfall.

Alle abonnement forskuddbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres etter betaling. Alle abjeldende betalingsterminer har følgende avgrensning: 1 måned = 30 dager, 1 kvartal = 91 dager, 1 halvår = 182 dager, 1 år = 365 dager.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp frem til dagen før terminforfall. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Fornøydgaranti

På enkelte av våre tjenester tilbyr vi fornøydgraranti på 30 dager. Dette er for at du skal få teste uten risiko for at tjenesten ikke skal passe deg.

Garantien gjelder fra du har mottatt din orde. En eventuell prøveperiode medregnes under disse dagen.

For å kreve pengene tilbake må du kontakte oss (bruk formen under)

Fornøydgaranti

På enkelte av våre tjenester tilbyr vi fornøydgearanti på 30 dager. Vi tilbyr dette for at du skal få teste tjenesten uten risiko at det ikke passer deg.

Garantien gjelder fra du har mottatt din orde. En eventuell prøveperiode medregnes under disse dagen.

For å kreve pengene tilbake må du kontakte oss via: kevin_bolstad@kraftmat.no eller bruke kontaktformen under.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra kraftmat.no tilhører kraftmat.no. Det er ikke tillatt å kopiere, eller på annen måte mangfoldiggjøre betalt innholdet uten avtale med oss.

KONTAKTINFORMASJON

Kontakt oss ved å bruke kontaktformen under eller på kevinbolstad@kraftmat.no